இன்று FreeTamilEbooks திட்டம் 2ம்ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது.

தன்னார்வத் தொண்டர்களுக்கும்,நூல் ஆசிரியர்களுக்கும்,வாசகர்களுக்கும் நன்றி!