புது மின்னூல் – முதல் இந்திய விண்வெளி வீரர் ராகேஷ் சர்மா

http://freetamilebooks.com/htmlbooks/Muthal%20India%20Vinveli%20Veerar%20Rakesh%20Sharma%20%28UNI%29.htm

html நூல் இங்கே.

முதல் இந்திய விண்வெளி வீரர் ராகேஷ் சர்மா புத்தகத்துக்கான அட்டைப்படம் –

முதல் இந்திய விண்வெளி வீரர் ராகேஷ் சர்மா மின்னூலுக்கான அட்டைப்படம்

அட்டைப்பட மூலம் –

http://4.bp.blogspot.com/-Db9105jwkwg/T-0i7ZKxopI/AAAAAAAACDE/GN7bFEm1_2k/s1600/Rakesh+1.jpg

ஆசிரியர் –

ஏற்காடு இளங்கோ
மின்னஞ்சல்: yercaudelango@gmail.com

அட்டைப் படம் – ஜெகதீஸ்வரன் நடராஜன் – sagotharan.jagadeeswaran@gmail.com

உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.