புது மின்னூல் – நகுதற்பொருட்டு

http://nchokkan.wordpress.com/category/humor/
http://nchokkan.wordpress.com/category/humor/page/2/

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

என். சொக்கன்
nchokkan@gmail.com

@jayendran மின்னூலாக்கம் செய்க
@sagotharan அட்டைப்படம் தருக.