புது மின்னூல் – இந்தியாவின் முக்கிய தினங்கள்

http://freetamilebooks.com/htmlbooks/india-important-days/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%20%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%20%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D.html

ஏற்காடு இளங்கோ

http://ta.wikipedia.org/s/3pgz

இந்தியாவின் முக்கிய தினங்கள்

அட்டைப் படம் – ஜெகதீஸ்வரன் நடராஜன் – sagotharan.jagadeeswaran@gmail.com

ஏற்காடு இளங்கோவின் இந்தியாவின் முக்கிய தினங்கள் மின்னூல் அட்டைப்படம்

https://lh3.googleusercontent.com/swgtqUAxT9sHpqNV7wE3SiA6zvvTkgpN1MuC13fti0ZlkqsjnPR6m9JKZ5fwO1Vv2cRe9w=w990-h495

மூலம் –

http://3.bp.blogspot.com/_NkPj-bFHWOU/S7O2a19ezLI/AAAAAAAAAZk/nUF526W__vc/s1600/an+indian+summer.jpg

@priyak மின்னூலாக்குக