புது மின்னூல் – விமானம் ஓட்டிய கைகள் இல்லாப் பெண்

http://freetamilebooks.com/htmlbooks/vimanam/Vimanam%20Ottiya%20Kaigal%20Illatha%20Pen%20%28UNI%29.htm

இங்கு முழு நூலும் உள்ளது.

@sagotharan அட்டைப்படம் தருக.

@sivamurugan நூலாக்கம் செய்க.

நன்றி