புது மின்னூல் – வலையில் விழுந்த வண்ணங்கள் சில – I

https://docs.google.com/document/d/1bGq2UCNh9pe8fIj0qOVdR9BB7DNM8iHRW8ApSlXxupk/edit?usp=sharing

இதில் கட்டுரை இணைப்புகள் உள்ளன.

@sagotharan அட்டைப்படம் தருக.

@sivamurugan மின்னூலாக்கம் செய்க.

நன்றி