புது மின்னூல் – "ப்ளேட்பீடியாவின் – காமிக்ஸ் ஒரு அலசல்"

காமிக்ஸ் பற்றிய பதிவுகள்

https://docs.google.com/document/d/1BjimQi_qE7TpW3R2HpO9ZAXulhEkq4m07TiL6AQYIQU/edit?usp=sharing

ஆசிரியர் – கார்த்திக் சோமலிங்கா – http://www.bladepedia.com/
உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

@vasanth1717 அட்டைப்படம் தருக.