புது மின்னூல் – பகுத்தறிவின் முரண்பாடுகள் பகுத்தறியப்படுகிறது

நூல் இங்கே.
https://docs.google.com/file/d/0B8GmAYG_dAynOGJNQi1ocU0wT005OVFXTHVESk9kRHlzVHBn/edit?pli=1

@vasanth1717 அட்டைப் படம் தருக.
@sivamurugan மின்னூலாக்கம் செய்கிறீர்களா?