புது மின்னூல் – பெயர் சூட்டுக

தஞ்சை வெ.கோபாலன் புகழ்பெற்ற பிரபலமானவர்கள் வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளை எழுதியுள்ளார்.
இணைப்புகளின் தொகுப்பு இதோ.

https://docs.google.com/document/d/13fue1X3Xr2U5LkKTCnnSwKOMPPBJhyIHMrjRMSoljGY/edit?usp=sharing

நூலுக்கு தகுந்த பெயரை சூட்டுக.

பிறகு, அட்டைப்படமும் மின்னூலாக்கமும் செய்ய வேண்டும்.

நன்றி