புது மின்னூல் – தஞ்சையை ஆண்ட மராட்டியர் வரலாறு

இந்த கோப்பில் உள்ள இணைப்புகளில் இருந்து மின்னூல் உருவாக்குக.

https://docs.google.com/document/d/1nFwHItkMeWBoA7WfQ1AZS0I8wMCDAyuzCCXQNpYLSlc/edit?usp=sharing

நூல் பெயர் – தஞ்சையை ஆண்ட மராட்டியர் வரலாறு
ஆசிரியர் – தஞ்சை வெ.கோபாலன்

@sagotharan அட்டைப்படம் தருக