புது மின்னூல் – இனியவை நாற்பது

இந்த கோப்பில் உள்ள இணைப்புகளில் இருந்து மின்னூல் உருவாக்குக.
https://docs.google.com/document/d/1puUC4SERmc4z62GGjxRYqmJ8tlSiC62kbV2mDdc1OXA/edit?usp=sharing

நூல் பெயர் – இனியவை நாற்பது
ஆசிரியர் – தஞ்சை வெ.கோபாலன்

@vasanth1717 அட்டைப்படம் தருக