புது மின் நூல் சத்துமிகு சிறுதானியங்கள்

தலைப்பு; சத்துமிகு சிறுதானியங்கள்

ஆசியரியர் ; மாறன்ஜி

உரிமை : உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

மூல்ங்கள் முயற்ச்சி; GNU அன்வர்

அட்டை படம் ஆசிரியர் தருகிறார்