புது மின்னூல் – காணாமல் போன நண்பர்கள்

http://freetamilebooks.com/htmlbooks/missing-friends/missing-friends-clean.html

அட்டைப்படம் தருக.

அதீதம் இணைய இதழில் வெளிவந்த தொடர்.

ஆசிரியர் – தருமி

dharumi2@gmail.com

உரிமை – Creative Commons Attribution-ShareAlike

அட்டைப்படம் தருக.
மின்னூலாக்குக.