தமிழ் இன்று – அட்டைப்படம் தேவை

தமிழ் இன்று இத்திட்டத்தின் கீழ் வெளியான முதல் மின்னூல்.

http://freetamilebooks.com/ebooks/tamil-indru/

முதல் மின்னூல் என்பதால் எப்படி அட்டைபடம் செய்வது என்று புரியாமலேயே வெளியிட்டு விட்டோம் 🙂 இப்போது மற்ற புதிய நூல்களைப் பார்த்தால், நமக்கும் ஒரு அழகிய அட்டைப் படம் கிடைத்தால் நன்றாக இருக்குமே என்று தோன்றுகிறது 🙂 எனவே, ஒரு அட்டைப்படம் வடிவமைத்துத் தர வேண்டுகிறேன். நூல் முற்றிலும் திறந்த காப்புரிமம் உடையது. வணிக விற்பனை உரிமை, திருத்துதல் உரிமை உட்பட. நம் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கும் அச்சு நூல் திட்டத்திலும் இந்நூலைக் கொண்டு வர விரும்புகிறேன்.