புது மின் நூல் மனிதன் மனம்,உடல்,சூழ்நிலையின் தலைவன்

எழுத்தாளர் jamesallen-ன் man: king of mind,body and circumstence” எ ன்ற நூலை

திரு அருணாச்சலம் அவர்கள் தமிழில் எழுதி உள்ளார்

மனிதன் : மனம் உடல்,சூழ்நிலையின் தலைவன்

இந்த நூலுக்கு அட்டை படம் தரவும்

உரிமை

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs குறிப்பிடுதல் – இலாபநோக்கமற்ற, வழிப்பொருளற்ற (CC-BY-NC-ND)