புது மின்னூல் – புத்தகங்கள் பற்றிப் பேசுவோமா! (பகுதி இரண்டு)

http://freetamilebooks.com/htmlbooks/vmu-komu-book-reviews/books-revies-by-vamu-komu.html

வா.மு.கோமு

மின்னஞ்சல் – [email protected]

உரிமை Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derives 3.0 Un ported License

மின்னூலாக்குக.
அட்டைப்படம் தருக.


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “புது மின்னூல் – புத்தகங்கள் பற்றிப் பேசுவோமா! (பகுதி இரண்டு)”

Leave a Reply