லஷ்மண் ஸ்ருதி வெளியிட்டு இருக்கும் தமிழ் நூல்கள்

லஷ்மண் ஸ்ருதி தங்களது தளத்தில் தமிழ் நூல்களை தங்களது தளத்தில் html ஆக வெளியிட்டு உள்ளார்கள் இந்த இணைப்பில் http://www.lakshmansruthi.com/tamilbooks/thirukkural/index.asp

http://www.lakshmansruthi.com/tamilbooks/thirukkural/index1.asp

இந்த அனைத்து நூல்களையும் நம் திட்டதில் இணைக்க வேண்டும் அதற்க்கான முயற்ச்சிகள் தொடங்கி விட்டேன்