புது மின்னூல் – சமூக அறிஞர்களின் வாசகங்கள்

http://freetamilebooks.com/htmlbooks/social-scientists/Social-scientists.html

ஏற்காடு இளங்கோ

உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.

அட்டைப்படம் தருக.

மின்னூலாக்குக