புது மின்னூல் – அபிராமி அந்தாதி – எளிய தமிழில்

நூல் – https://drive.google.com/folderview?id=0B8GmAYG_dAync2RuaDlPTm5zY3c&usp=sharing&tid=0B8GmAYG_dAynVWxSbXE3V2V3eDg

kannanjawkar@gmail.com ஜவஹர் கண்ணன்

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

படங்கள் – ஓவியர் கேஷவ்

65 படங்கள் உள்ளன.
100 பாடல்கள்.
இரு பாடல்களுக்கு ஒரு படம் எளன இணைக்கலாம்.

மூலப் படல்கள் – https://ta.wikisource.org/s/o

1 மூலப் பாடல், அதன் விளக்கப் பாடல், இரூ பாடல்களுக்கு 1 படம் என உருவாக்கலாம்.

@sagotharan அட்டைப் படம் தருக.

@jayendran மின்னூலாக்குக.