புது மின்னூல் – மாற்று சக்தி முயற்சியா, சக்தி பேணலா?

மின்னூல் – http://freetamilebooks.com/htmlbooks/alt-energy/Alt%20Energy%20-%20Tamil%20(1).docx

http://freetamilebooks.com/htmlbooks/alt-energy/alt-energy.html

படங்களை word doc ல் உள்ளவாறு பொருத்துக.

ரவி நடராஜன் [email protected]

உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

@manoj-penworks அட்டைப்படம் தருக

@gurulenin மின்னூலாக்குக


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “புது மின்னூல் – மாற்று சக்தி முயற்சியா, சக்தி பேணலா?”

Leave a Reply