புது மின்னூல் – வினவு சிறுகதைகள்

கதைகள் இங்கே உள்ளன – http://www.vinavu.com/category/stories/

உரிமை – Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 India License

@jayendran @manoj-penworks