நமது திட்டத்துக்கு வியாபார அட்டை தேவை

நமது திட்டதுக்கு நமது திட்டத்துக்கு வியாபார அட்டை தேவை அதன் வடிவமைப்பு

  • background creative commons எழுத்தை குறிப்பது போல cc மற்றும் நமது திட்டத்தின் logo இரண்டும் பக்கத்தில் இருப்பது போல  வேண்டும்
  • பங்களிப்பாளரின் blog email id social contact வேண்டும்
  • மேலும் யோசனைகளை  அனைவரும் தெறுவிக்கவும்