கட்டற்ற மென்பொருள் ஆமாச்சு மின் நூல்

கட்டற்ற  மென்பொருள் ஆசிரியர்அமாச்சு அச்சு புத்தகம் தட்டச்சு செய்து மின் நூல் ஆக்கபடவுள்ளது முதன் முறையாக அய்யா சங்கரா ராமசாமி அவர்களை இந்த் நூலில் இருந்து பிழை திருத்தம் செய்யும் பங்களிப்பாக தர இசைந்துள்ளார்

அவரின் இணையதளம் http://tamilspeak.com/?p=89285