எழுத்தாளர் நாகூ ரூமி வலைபக்க மின் நூல் அனுமதி

எழுத்தாளர் நாகூர் ரூமி தன் வலை பக்கத்தை எந்ந தலைப்பிலாவது மின் நூல் ஆக்க அனுமதி  தந்தூள்ளார் அவரின் வலை பக்கம்

https://nagoorumi.wordpress.com/

என் தேர்வு https://nagoorumi.wordpress.com/category/articles-%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88/
மேற்கண்ட தலைப்பில் மின் நூல் உருவாக்கவும்.

 

நன்றி