என் கேடி பாலன் நூல்கள்

மதுரா டிராவல்ஸ் உரிமையாளர் திரு பாலன் அவர்களுடன் அய்யா சங்கர ராமசாமிஅவர்களுடன் நம்  திட்டத்தில் அவரின் சொல்ல துடிக்குது மனசு என்ற நூலை சேர்கக அனுமதி தந்தார் மேலும் அவர் பதிப்பித்து இளசை சுந்தரம்   எழுதிய

  1. தியாக சீலர் கக்கன்
  2. காமராஜர் நெஞ்சில் நிற்க்கும் நிகழ்ச்சிகள்

ஆகிய நூல்களை நம் திட்டத்தில் சேர்க்க அனுமதி அளித்து உள்ளார்கள்

 

விரைவில் மின் நூலாக வெளி வரும்