காதலா? கடமையா? மின் நூல் உருவாக்கவும்
இணைப்பு http://www.tamilheritage.org/old/text/etext/sidi/sidistor.html
ஊரிமம் CC BY ND
ஆசிரியர் குறிப்பு http://www.tamilheritage.org/old/text/etext/sidi/pnotes.html இந்த இணைப்பில் உள்ளவற்றை சேர்கவும். இதே இணைப்பில் ஆசிரியரின் படம் சேர்த்து அட்டை படம் தந்தால் நாளை மகளிர் தினத்தில் இந்த நூலை வெளியிடலாம். நன்றி