புது மின்னூல் – காதல் காதல் – குறுநாவல்

நூல் – http://joinmegu.pressbooks.com

ஆசிரியர், மின்னூலாக்கம் – மெக்னேஷ் திருமுருகன்

அட்டைப் படம் தருக.