புது மின்னூல் – Robert Langdon is back..! இன்ஃபெர்னோ.. என் வாசிப்பில்..!

நூலின் தலைப்பு

Robert Langdon is back..!
இன்ஃபெர்னோ.. என் வாசிப்பில்..!

ஆசிரியர் –
சுபாஷிணி ட்ரெம்மல்

word கோப்பு
https://drive.google.com/file/d/0B8GmAYG_dAynRFM0TXF3eVNPRTg/edit?usp=sharing

ஆசிரியர் விரும்பும் அட்டைப் பட மூலம்.
https://drive.google.com/file/d/0B8GmAYG_dAynaWZVeTRuUDA0V0E/edit?usp=sharing
இதின் மேல் நூல் பெயரும் ஆசிரியர் பெயரும் எழுதுக.

உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Can anyone create the book ?