புது மின்னூல் – Packet Tracer மூலம் நெட்வொர்க் பயிற்சி ஏடு

http://freetamilebooks.com/htmlbooks/pocket%20tracer/%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%20%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D-ebook%281%29.html

முனைவர். ராம்குமார் லக்ஷ்மிநாராயணன்

திரு.மகேந்திரகுமார்

உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

அட்டைப்படம் தருக.

மின்னூலாக்குக.