புது மின்னூல் – ஃபேஸ்புக் கதைகள்

Get the book contents, intro text, author name, license text here,
https://docs.google.com/file/d/0B8GmAYG_dAynMENDeWlMTll1ckk/edit?pli=1