புது மின்னூல் – இணைய தொழில்நுட்பங்கள் – பகுதி இரண்டு

http://freetamilebooks.com/htmlbooks/internet-articles-2/Internet2.html

https://drive.google.com/file/d/0B8GmAYG_dAynaTdjQ3d2OEN3U2E3a2hRWkFrU3RPVC1ocllj/view?usp=sharing

ஆசிரியர் –

ரவி நடராஜன்
மின்னஞ்சல்: ravinat@gmail.com

உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

அட்டைப்படம் தருக.

மின்னூலாக்குக.